r
NMR HOMEPAGE INTRODUCTION TO MOLECULAR SPECTROSCOPY INTRODUCTION TO NMR SPECTROSCOPY
CHEMICAL SHIFT MULTIPLICITY NMR PROBLEM SOLVING NMR PROBLEM SET
 
 


เมื่อแสงผ่านสสาร จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร :

  การสะท้อน
  การกระเจิง
  การดูดกลืน

 

 

 

1. การสะท้อน (reflection)

      การสะท้อน คือ กระบวนการที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบถูกสะท้อนออกจากพื้นผิวของวัตถุ

รูปที่ 1.4 พิจารณาเฉพาะผลจากการสะท้อนแสง

 

2. การกระเจิง (scatterring)

      การกระเจิง คือ กระบวนการสุ่มที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าถูกอนุภาคหรือโมเลกุลดูดกลืนและถูกเปล่งออกมาอย่างรวดเร็ว

รูปที่ 1.5 พิจารณาเฉพาะผลจากการกระเจิงแสง

 

3. การดูดกลืน (absorption)

      การดูดกลืน คือ กระบวนการที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าถูกอนุภาคหรือโมเลกุลดูดกลืนและเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น

รูปที่ 1.6 พิจารณาเฉพาะผลจากการดูดกลืนแสง

 

 

หมายเหตุ :    ถ้าเราพิจารณาอันตรกริยาทั้งหมด เมื่อแสงผ่านสารตัวอย่าง แสงสามารถถูกอะตอมหรือโมเลกุลในตัวอย่างสะท้อน กระเจิง และ/หรือดูดกลืนได้ ความเข้มของแสงที่ถูกปล่อยผ่านออกมาจะลดลงจาก I0 เป็น I

รูปที่ 1.7 พิจารณาเฉพาะผลจากการสะท้อนแสง การกระเจิงแสง และ/หรือการดูดกลืนแสง

เมื่อ
I
=   ความเข้มของแสงที่ผ่านออกมา
 
  I0
ี่=   ความเข้มของแสงที่ผ่านเข้าไป (ตกกระทบ)

 

จะเกิดอะไรขึ้นกับอะตอมหรือโมเลกุล เมื่อแสงเกิดอันตรกิริยากับอะตอมหรือโมเลกุล?

ภาพเคลื่อนไหวนี้จะแสดงทั้งกระบวนการดูดกลืนและกระบวนการเปล่งที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

รูปที่ 1.8 การดูดกลืนแสงและการเปล่งแสงในระดับโมเลกุล

การดูดกลืน     
อะตอมหรือโมเลกุลในสภาวะพื้น (E0) ดูดกลืนพลังงาน (hn) และเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะที่มีพลังงานสูงกว่า (E1) เรา สามารถวัดความยาวคลื่นและปริมาณของพลังงานที่ถูกดูดกลืนได้
การคาย    
อะตอมหรือโมเลกุลในสภาวะที่มีพลังงานสูงกว่า (E1) คายพลังงาน (hn) ออกมา และกลับไปอยู่ในสภาวะพื้น (E0) เราสามารถวัดความยาวคลื่นและปริมาณของพลังงานที่ถูกเปล่งออกมาได้